www.diversidades.org

A Asociación Diversidades con domicilio en Avenida García Barbón 36, 3º Oficina 1 con CIF G27783950 representada por Amparo Ramilo Costas con NIF 36090315A pon ao seu dispor no seu sitio web diversidades.org determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Diversidades por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web diversidades.org en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se producise esta aceptación.

Asociación Diversidades está inscrita no  Rexistro Central de Asociacións Xunta de Galicia Santiago de Compostela 14/02/2013 2013-17277-1.

O acceso ao sitio web de Diversidades implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Diversidades non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en diversidades.org onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Diversidades prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar acciones que puedan producir en el sitio web o a través del mismo por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de Diversidades o a terceros.

1.1.2.- Realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta, el envío de correos masivos (“spaming”) o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores de la red (“mail bombing”).

1.2.- Diversidades podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si detecta un uso contrario a la legalidad, la buena fe o a las presentes condiciones generales- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTENIDOS.- Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por:

2.1.- Diversidades utilizando fuentes internas y externas de tal modo que Diversidades únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.

2.2.- Diversidades se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en su sitio web.

TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA.- Diversidades informa que el sitio web diversidades.nos.gl los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de Diversidades. Diversidades utiliza fuentes externas para la elaboración de sus contenidos en determinadas ocasiones y también establece links o hiperenlaces a artículos o informaciones de terceros citando siempre la fuente. El legítimo titular de los derechos de autor de estas informaciones así incluidas podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de las referidas referencias.

CUARTA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.- Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones generales los Juzgados de Vigo renunciando expresamente el USUARIO a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

QUINTA.- En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. Diversidades podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de Diversidades.