Category Archives: Refuxiadas

Foto OIM 2017

Pacto mundial sobre migración

Vigo. 12 decembro 2018. A Asociación Diversidades Acolle, na súa condición de entidade membro da federación Red Acoge, esixe ao Goberno medidas concretas para cumprir o Pacto Mundial sobre Migración para unha Migración Segura, Ordenada e Regular, asinada o día 10 de decembro en Marrakech.

Pacto mundial sobre as migracións

Tras a firma do Pacto, España non pode negar o auxilio a ningunha embarcación que se atope en perigo en alta mar, manter as devolucións sumarias en Ceuta e Melilla, nin continuar o seu actual acordo bilateral con Marrocos.

Como representante da sociedade civil, Red Acoge asistiu á firma en Marrakech do Pacto Mundial para a Migración Segura, Ordenada e Regular. Rubricado polo Estado español, trátase do primeiro gran marco de cooperación multilateral que aborda a gobernanza da migración de forma conxunta, recoñecendo que “ningún Estado pode abordar a migración en solitario”.

O Pacto parte da concepción común de “que a migración é un dos trazos distintivos do noso mundo globalizado, que vincula ás sociedades dentro de todas as rexións e tamén a nivel interregional” e marca 23 obxectivos relacionados coas políticas nas fronteiras, a discriminación e o racismo, os plans de mobilidade laboral e outros aspectos relacionados cos efectos positivos da migración no desenvolvemento dos países.

Hai escasamente un mes, o Ministro de Asuntos Exteriores e Cooperación español anunciaba o compromiso de España co Pacto, compartindo a necesidade de non “enfrontar os numerosos retos ligados ao fenómeno migratorio de formaindividual ou illada”.

A pesar de ser un Pacto “non vinculante xuridicamente” no que se reafirma o respecto á soberanía dos Estados a adoptar as súas propias políticas migratorias, tamén se fundamenta nos tratados internacionais de dereitos humanos que obrigan aos Estados a respectar, protexer e garantir os dereitos humanos de todas as persoas, sen discriminación algunha.

A firma deste Pacto implica non só a abordaxe multilateral da migración, senón un cambio radical nas políticas de disuasión, externalización, militarización e robustecemento da seguridade do control de fronteiras levadasa cabo pola maioría de países, que causaron miles de mortes e supoñen unha grave vulneración do dereito á vida das persoas migrantes.

Tras a firma deste Pacto, o España non pode negar o auxilio a ningunha embarcación que se atope en perigo en alta mar, como sucedía hai tan só unhas semanas no caso do pesqueiro español que rescatou a 12 persoas fronte ás costas de Libia. Tampouco pode manter a práctica das devolucións sumarias como vén facendo até agora na fronteira de Ceuta e Melilla. Nin pode manter un acordo bilateral como o que ten asinado con Marrocos.

En definitiva, o Pacto considera que as fronteiras internacionais non son zonas de exclusión ou excepción das obrigacións dos dereitos humanos. Os Estados teñen dereito a exercer a súa xurisdición nas mesmas, pero deben facelo de conformidade coas súas obrigacións nesta materia.

Por todo isto, Red Acoge insta o Estado español a que desenvolva as medidas concretas necesarias para cumprir cos compromisos asumidos tras a firma do Pacto Mundial para a Migración Segura, Ordenada e Regular, entre elas:

 • Derrogar a Disposición final primeira sobre oRéxime especial de Ceuta e Melilla establecido na Lei de Seguridade Cidadá, queautoriza as devolucións sumarias de inmigrantes detectados na liña fronteirizada demarcación territorial destas cidades.
 • Cumprir en todos os casos coa súa obrigación de “prestar auxilio a calquera persoa que se atope en perigo, independentemente da nacionalidade ou status desas persoas ou as circunstancias en que foron atopadas”. Toda embarcación en perigo debe ser socorrida.
 • Modificar o modelo de cooperación con Marrocos,e poñer fin a unha política de fortalecemento dirixida á contención de todas aquelas persoas que queren chegar aos países europeos, o que supuxo redadas violentas por parte das forzas de seguridade de Marrocos nas zonas e barrios onde se asentan centos de persoas migrantes que chegaron doutros países africanos na súa ruta migratoria.
 • Asegurar a protección xurídica efectiva dos nenos e nenas non acompañados e velar por que se aplique o principio de non devolución e e que se teña en conta o interese superior do neno como consideración primordial, e impartir aos profesionais pertinentes formación e orientación adicionais sobre a determinación do interese superior dos menores.
 • Equiparar os dereitos laborais das traballadoras do fogar no Réxime Xeral da Seguridade Social no marco do Estatuto dos Traballadores.
 • Pechar os Centros de Internamento de Estranxeiros que privan de liberdade ás persoas por feitos que só son faltas administrativas.
 • Desenvolver a Axenda 2035 proposta polo Relator Especial sobre os dereitos humanos dos migrantes como folla de ruta para o cumprimento do Pacto segundo o Dereito Internacional dos Dereitos Humanos.
 • Ratificar a Convención Internacional sobre a Protección dos Dereitos de Todos os Traballadores Migrantes e dos seus Familiares, como principal instrumento do Dereito Internacional dos Dereitos Humanos para a defensa e protección das persoas migrantes.

Red Acoge cre que as políticas cuxo obxectivo é frear e limitar a migración por vez da súa xestión só serven para exacerbar os riscos aos que se expoñen os migrantes e crear zonas de ilegalidade e impunidade nas fronteiras.

De igual maneira considera que ante o aumento dos grupos políticos que manteñen ideas xenófobas e racistas faise necesario máis que nunca un pacto sobre políticas migratorias que poñan no centro os dereitos das persoas.


#DiaMundialDelRefugiado

Category : Novas , Refuxiadas

         Diversidades

 

Día Internacional de las Personas Refugiadas

 

Las personas refugiadas sufren una constante y sistemática violación del derecho a la vida

 

 • Los Estados deben respetar el derecho a la vida de las personas refugiadas en todo el proceso: salida del territorio, trayecto, entrada en frontera y etapa de acogida.
 • La crisis de las personas refugiadas requiere una revisión urgente de las políticas migratorias y de refugio y dejar de buscar excusas basadas en el efecto llamada.
 • Deben establecer sistemas de acogida que garanticen sus derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación, sin establecer privilegios ni categorías.

Madrid.- 20 de junio. Actualmente hay más de 22,5 millones de personas refugiadas alrededor el mundo según ACNUR. Todas ellas, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida por conflictos armados y violencia o por ser perseguidas por su etnia, religión, nacionalidad, opinión política, pertenecer a un determinado grupo social o de género.

Sin embargo, las rutas de huida que inician las personas refugiadas están llenas de riesgos que amenazan constantemente su vida. Durante el trayecto se enfrentan a redes delictivas y grupos armados, pueden ser detenidas en condiciones inhumanas o ser víctimas de violencia sexual, de esclavitud, de secuestro e incluso asesinadas. La falta de vías legales y seguras consigue que miles de personas refugiadas mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras.

Naciones Unidas considera la situación actual “una grave crisis humanitaria y de derechos humanos caracterizada por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes”.

Las personas que sobreviven y llegan a nuestras fronteras ven nuevamente amenazada su vida. El uso excesivo de la fuerza por los agentes del control de fronteras, los malos tratos, las devoluciones extrajudiciales y la privación de libertad injustificada, ponen en riesgo la vida y vulneran los derechos de las personas que solicitan protección internacional en nuestro país.

Recordamos que los estados tienen la obligación de garantizar los servicios básicos durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras para que todas las personas refugiadas puedan solicitar protección internacional y que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Sin embargo, las personas solicitantes de protección internacional, tras superar las barreras de entrada, ingresan en un sistema de acogida ineficaz e inflexible que no facilita y a menudo entorpece la inclusión de las personas en nuestro país.

Las personas refugiadas tiene derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la ciudadanía del país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y obtención de documentos de identidad y viajes. El sistema de asilo debe facilitar los mecanismos para que estos derechos sean efectivos.

Por todo esto, en el Día Internacional de las Personas Refugiadas exigimos a los poderes públicos españoles que:

 • Adopten políticas para la gestión migratoria que pongan en el centro el respeto y la protección el derecho a la vida de las personas refugiadas, específicamente que:
  • Eliminen todas las medidas y prácticas destinadas a disuadir la entrada de las personas refugiadas y que pongan en riesgo sus vidas.
  • Adopten todas las medidas necesarias para asegurar la búsqueda y salvamento, incluso en aguas internacionales.
  • Aseguren el principio de no devolución. Específicamente, derogar la disipación final primera de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que permite la ejecución de devoluciones extrajudiciales.
 • Realicen una profunda revisión del sistema de asilo y acogida para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo en todo su proceso. Específicamente que:
  • Transpongan las directivas europeas, entre ellas la Directiva sobre acogida para garantizar unas condiciones dignas para todas las fases de la acogida en España y elaboraren el Reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
  • Dediquen los recursos necesarios y establezcan procedimientos de determinación del estatuto de refugiado ágiles, eficientes, que aseguren el principio de igualdad y no discriminación y la protección y garantías de los derechos de todas las personas que solicitan protección internacional.
  • Establezcan un sistema flexible en cuanto a la atención de las personas, de forma que se puedan determinar medidas específicas para cada persona dependiendo de su propia situación, garantizando de esta forma sus derechos.

Por último, en relación al dispositivo de acogida desplegado en torno a la llegada del Aquarius y aunque valoramos positivamente que se hayan cumplido con nuestras obligaciones internacionales, nos preocupa la desatención sufrida recurrentemente por las personas que llegan a nuestras costas en pateras anónimas, y la falta de atención con la que se han tratado las muertes de los últimos días por los naufragios ocurridos mientras intentaban llegar a España.

Queremos recordar a nuestro Gobierno que todas las vidas merecen la misma atención, que todas las personas refugiadas merecen protección y que las obligaciones internacionales deben respetarse para todas, habilitando mecanismos estables de acogida dignos y adecuados, que protejan ante todo el derecho a la vida, y articulen el diálogo entre todos los agentes implicados de manera continua, y no sólo como respuesta a un foco mediático puntual.

 


Mobilización a Prol das Persoas Refuxiadas

BenvidosRefuxiadosVigoA situación dos refuxiados en Europa está converténdose nun problema de primeira magnitude, tanto para os gobernos como para a sociedade en xeral. Precisamente, o acordo entre os gobernos de Europa e o de Turquía, que non pode ser considerado un país seguro desde a lexislación Europea e internacional, foi o motivo que levou a unha parte da cidadanía a mobilizarse en procura dun trato humano, de rutas seguras e do cumprimento da lexislación internacional en materia e asilo e refuxio. A mobilización xeral en Galicia, convocada pola Rede Galega de Apoio a Persoas Refuxiadas, tivo lugar na véspera do día internacional dos refuxiados.

A nova en Faro de Vigo

Decenas de personas denuncian en Vigo la “intolerable situación” que viven los refugiados

A galería de imaxes

Manifestación en apoyo a los refugiados

A nova en SermosGaliza

Ao berro de “Galiza é lugar de acollida”, centos de persoas saen á rúa en apoio ás refuxiadas

Na nova xeral de La Voz de Galicia, a cabeceira da manifestación de Vigo

Vigo, Santiago y A Coruña marchan por los derechos de los refugiados

Cientos de personas se manifiestan en las dos ciudades para criticar la postura europea con los desplazados

A imaxe da manifestación

A nova referente á cidade de Vigo

Una manifestación de apoyo a los refugiados recorre el centro de Vigo

La Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas denunció la política migratoria de la UE