Condicións legais do uso da web

 

A Asociación Diversidades (adiante “Diversidades”) con domicilio en R/ Velázquez Moreno, 9, Oficina 313, 36201 Vigo con CIF G27783950 representada por Amparo Ramilo Costas con NIF 36090315A pon ao seu dispor no seu sitio web diversidades.org determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

 

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Diversidades por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web diversidades.org en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se producise esta aceptación.

Asociación Diversidades está inscrita no  Rexistro Central de Asociacións Xunta de Galicia Santiago de Compostela 14/02/2013 2013-17277-1. 

O acceso ao sitio web de Diversidades implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Diversidades non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en diversidades.org onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Diversidades prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquer tipo de dano aos sistemas de Diversidades ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquer tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

1.2.- Diversidades poderá interrumpir en calquer momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, á boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.- Os contidos incorporados no  sitio web foron elaborados e incluidos por:

2.1.- Diversidades, utilizando fontes internas e externas de tal modo que Diversidades únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Diversidades  resérvase o dereito a modificar en calquer momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- Diversidades informa que o sitio web diversidades.org,  os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Diversidades. Diversidades utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artigos e informacións de terceiros, citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CARTA.- XURISDICCIÓN E LEY APLICABLE.- As presentes condicións xerais  ríxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Vigo, renunciando expresamente o USUARIO a calquer outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.- En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demáis cláusulas seguirán vixentes e interpretaránse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Diversidades poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Diversidades.