Obradoiro Donas da cidade

Este proxecto nace da necesidade de ofrecer ás mulleres estranxeiras, ás vítimas de violencia, mulleres vulnerables e por tanto en risco de exclusión social, a oportunidade de sentirse parte dun grupo de iguais no que poidan mellorar as súas habilidades persoais, familiares e sociais:

  • ofrecéndolles unha serie de ferramentas para que poidan desenvolverse con maior facilidade na súa vida cotiá, abarcando tanto o ámbito familiar como educativo e laboral,
  • fomentando a comunicación en lingua española no grupo, incitándoas a coñecer e practicar o noso idioma de forma que isto sexa non sexa unha barreira no seu día a día e que conten así, cunha maior destreza á hora de realizar trámites e solucionar posibles problemas.
  • Mellorando as súas habilidades sociais e dotándoas de técnicas de busca activa de emprego (BAE).

O proxecto Donas da Cidade estableceu unha liña de empoderamento das mulleres nos ámbitos persoal, familiar e social, tomando responsabilidades, protagonismo na súa propia vida e capacidade de actuación autónoma, mesmo ante as posibles trabas procedentes da súa propia mentalidade, do seu contexto familiar ou do contexto social en que viven. Este desenvolvemento persoal e social non é posible sen adquirir unha conciencia de si e do carácter relativo dos roles de xénero, que deben ser modificados para a súa libre determinación.

.

Accións que se realizan…

OBRADOIRO DE LINGUA E CULTURA ESPAÑOLA PARA MULLERES INMIGRANTES (Sociedade de Acollida)

Acción formativa centrada na adquisición da lingua española a nivel oral (e a comprensión escrita), e no coñecemento dos costumes, funcionamento e valores da sociedade de acollida, pero concibida como proceso de empoderamento para a participación social das mulleres, onde realizar a aprendizaxe da lingua española (e tamén, para algunhas delas, a alfabetización básica), onde compartir os seus focos de interese na vida cotiá e as súas preocupacións respecto do seu rol no mundo.

Formación sobre a igualdade de xénero desde o punto de vista da sociedade de acollida que tivo os seguintes contidos:

  • As diferenzas culturais nos roles de xénero
  • O concepto ético e antropolóxico da igualdade
  • O marco xurídico da igualdade en Europa, España e Galicia
  • As políticas de igualdade a nivel nacional, autonómico e local.

OBRADOIRO DE BUSCA DE EMPREGO

Esta acción formativa está centrada na aplicación á busca de emprego das aprendizaxes adquiridos de habilidades sociais. Ademais, desde o punto de vista dos conceptos e procedementos, trátase de coñecer o que é unha carta de presentación, un Curriculum Vitae, unha entrevista de traballo, así como a diferenciar entre os servizos de emprego das Entidades sociais dos servizos privados de intermediación laboral e as empresas de traballo temporal, para a súa correcta utilización.

Financiado por…