• Centro de Acollida de persoas refuxiadas en Tui
 • Despedida do curso de formación sociedade de acollida

Que facemos?

O noso traballo enmarcase nos ámbitos da igualdade, educación, inclusión e diversidade cultural. Levamos a cabo accións que melloren a cohesión social , atendendo especialmente a persoas en risco de exclusión social.

Para nós o momento da acollida é fundamental: a aceptación incondicional da persoa permite crear un clima distendido e afable que garante un adecuado vínculo relacional, que asegura o éxito da intervención e/ou acompañamento.

ACOLLIDA DE PERSOAS INMIGRANTES

Diversidades leva dende 2014 especialmente implicada na mediación e no apoio das persoas recén chegadas ao noso país, co obxectivo de mellorar a súa inclusión social.

Contamos cun Plan de Acollida para estas persoas, tratando de ofrecer ferramentas para mellorar a súa situación na nosa sociedade.

Asesoramos, acompañamos e mediamos nos contextos educativos, sanitarios, en trámites administrativo-legais e contextos sociais como a busca de vivenda e emprego.

Complementamos o noso traballo individualizado con cursos de formación en Coñecementos da Sociedade de Acollida, para que adquiran un manexo e unha fluidez en lingua española que lles permita relacionarse con normalidade, e os aspectos importantes da nosa sociedade en temas de cultura, política, costumes…

INCLUSIÓN

Os nosos proxectos teñen unha mesma liña transversal, baseada na inclusión e na igualdade, aínda que realizamos accións específicas que teñen como foco principal a inclusión das persoas máis vulnerables. Entre algunhas destas accións destacamos:

O Curso de Español para Mulleres Inmigrantes, co obxectivo de que adquiran unha competencia lingüística que lles permita desenvolverse na vida cotiá con facilidade, e crear un espazo de acollida no que se empoderen e se sintan acompañadas nese proceso.

O curso de Competencias Clave Nivel 2 para persoas desempregadas de longa duración e que teñen unha baixa cualificación que lles limita a súa inserción laboral.

EDUCACIÓN

Contamos cunha ampla experiencia en materia de educación, intervimos nos centros educativos tratando co alumnado, co profesorado e persoal non docente. Tamén facemos un traballo coas familias e cos recursos comunitarios. Para iso, realizamos accións como:

Mediación entre iguais: Formamos a mediadores e mediadoras nos centros educativos para mellorar as relacións na comunidade educativa facendo partícipes ao alumnado, ao profesorado, as familias e ao persoal non docente.

Proxecto de vida: Entendendo a adolescencia e a mocidade como períodos vitais no desenvolvemento humano, cremos necesario propiciar espazos de reflexión grupal e individual para a construción dun proxecto de vida que lles permita establecer obxectivos, metas e axustar expectativas.

Conecta Cultura: É unha iniciativa do Plan Proxecta da Consellería de Educación desenvolta co financiamento da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Conecta Cultura nace como un proxecto de desenvolvemento intercultural,  con propostas educativas específicas para alumnado e profesorado, dotándoos de ferramentas prácticas e didácticas para fomentar a interculturalidade, favorecer a aceptación da diversidade social  mediante unha serie de actividades educativas e de sensibilización social  e facer que as nosas escolas sexan máis interculturais e inclusivas.

Escola de Segunda Oportunidade: O Proxecto BROs é un recurso socioeducativo, de transición para xóvenes con dificultades e en risco de exclusión social, dirixido a fomentar, impulsar e apoiar a inserción formativo-laboral e a participación social mediante a súa adecuada inclusión. O obxectivo é apoiar aos mozos e mozas entre 16 e 21 anos que se atopen en situación de abandono escolar prematuro e vulnerabilidade social para que poidan permanecer nos recursos normalizados ou incorporarse a eles, dando especial relevancia á formación e o emprego como importante recurso para a socialización e condución da situación vital.

MEDIACIÓN

O Programa “Bun Venit – Mediación” plantexa dúas líneas principais, por un lado a Mediación Intercultural en tódolos ámbitos (social, educativo, legal, administrativo…), e polo outro, a Sensibilización para a integración efectiva de tódalas persoas, así como a prevención e resolución de conflitos e dificultades.

IGUALDADE

Todos os proxectos da Asociación Diversidades abordan a perspectiva de xénero como requisito para a inclusión social e para a equidade. Forman parte da nosa  misión como entidade social.

Entendemos que a transformación social máis importante do noso tempo é o cambio nos roles que as mulleres adquiren na sociedade.

 

 

Formación

Escola de Segunda Oportunidade

Persoas destinatarias:  Mozas e mozos entre 16 e 21 anos en situación de abandono escolar prematuro interesadas en adquirir as Competencias Clave nivel 2para retomar os seus estudos e mellorar a súa empregabilidade ou en acceder ao título de ESO, aos Ciclos Formativos ou aos certificados de profesionalidade.

100% de éxito no curso 2018-2019

Comezo das actividades: 30 de setembro de 2019

+info

 


Despedida do curso de formación sociedade de acollidaIntrodución á Sociedade de Acollida

Persoas destinatarias:  Poboación estranxeira residente en Vigo interesada en mellorar o manexo do noso idioma e o seu nivel de coñecementos sobre a sociedade de acollida.

30 de setembro a 30 de novembro de 2019

Horario: de 10:00 a 13:00

+info


 

Competencias Clave nivel 2 para Adultos

Persoas destinatarias: Persoas adultas desempregadas de longa duración con baixo nivel de cualificación.

+info


O grupo de Neolectores de 2018

Neolectores

Reforzo da alfabetización para persoas adultas

Curso para persoas cunha alfabetización limitada, ben porque se produciu na idade adulta, e necesita un reforzo, ben porque non se completou a escolaridade obrigatoria con éxito.

Data de inicio: 15 de xaneiro de 2019

Data de finalización: 30 de abril de 2019

Á espera de nova programación

+info

 

Continue reading “Formación”

Obradoiro de Mediación no Toural - Vilaboa

Mediación

Que é o programa “Bun Venit Mediación 2017 – 2018 ”?

O Programa “Bun Venit 2017 – Mediación” propón dúas líneas principais, por un lado a Mediación Intercultural en todos os ámbitos (social, educativo, legal, administrativo…etc), e por outro, a Sensibilización para a integración efectiva de todas as persoas, así como a prevención e resolución de conflitos e dificultades.

Que achega este programa?

Poñemos a disposición da cidadanía, a administración pública e as empresas privadas, mediadores e mediadoras con experiencia de forma gratuíta. E impartimos talleres sobre Interculturalidade adaptados as necesidades do solicitante.
Só e necesario poñerse en contacto con nos por teléfono ou correo electrónico. Estudiaremos o caso e daremos unha resposta o máis
axiña posible. A continuación facilitamos algúns exemplos dos distintos tipos de mediación:

 • Mediación intercultural en contextos educativos: Os centros educativos estan a representar cada vez mais a pluriculturalidade das nosas sociedades actuais. Estos cambios tan rápidos fan que ás veces os actores principais (profesorado, dirección, familias e alumnado) atopen dificultades á hora de relacionarse uns cos outros ou de xestionar distintas situacións. Interviríamos nestes contextos na procura de entendemento e acordo das partes.
 • Mediación intercultural en contextos sanitarios: Moitas veces as persoas usuarias do servizo de saúde, así como os propios profesionais, atopan barreiras á hora de entenderse ou atopar a mellor actuación segundo as necesidades e características culturais de cada persoa. Nos facilitaríamos este proceso a través da mediación coas partes.
 • Mediación intercultural en trámites administrativo-legais: Tanto persoas usuarias como profesionais dos ámbitos administrativos e legais atopan ás veces dificultades á hora de entender ou explicar os procesos ou actuacións a levar a cabo. Dende a mediación actuaríamos como facilitadores nesta comunicación.
 • Mediación intercultural en contextos sociais, busca de vivenda e emprego: Relacionarse nunha sociedade que non é a nosa de orixe pode ser difícil ao principio, a busca de vivenda ou traballo pode parecer unha tarefa complicada. Desde Diversidades buscamos facilitar estes procesos apoiando o entendemento dos actores involucrados.

Acollida

Acollida de persoas estranxeiras e persoas en risco de exclusión social

AcollidaA Asociación Diversidades ten como ámbito prioritario a atención de persoas inmigrantes, así como persoas que se atopen en risco ou situación de exclusión social.

Coñecemos a realidade social destas persoas e ofrecémoslle un servizo de apoio e acompañamento en aqueles ámbitos onde son máis vulnerables,  así como ferramentas para un mellor manexo e capacidade de resolución no día a día.

Entre os servizos ofrecidos destácanse:

Servizo de valoración, orientación e información

Valoración

Información

Orientación social básica

Servizo de asesoramento técnico especializado

Asesoramento técnico profesional

Acompañamento na realización de trámites

Servizo de promoción da participación social

Servizo dirixido á adquisición de habilidades lingüísticas e ao coñecemento dos costumes, funcionamento e valores da sociedade de acollida.

Servizo de sensibilización e prevención da exclusión social

Servizo dirixido a provocar un cambio de actitudes individuais e colectivas mediante o traballo sobre as ideas, percepcións, estereotipos e conceptos para evitar ou reverter actitudes discriminatorias ou intolerantes.

Escola de Segunda Oportunidade

Educación

En Diversidades abordamos o ámbito da educación dende unha perspectiva intercultural e de inclusión, centrándonos en aquelas persoas máis vulnerables neste ámbito.

Dende fai uns anos traballamos apoiando as tres vertentes que mais presenza teñen no ámbito educativo: os alumnos, o centro educativo e as familias (nais, pais, titores legais, outros membros da unidade familiar relevantes na educación dos menores).

Para iso, realizamos diferentes accións, comezando pola detección de necesidades e de capacidades das partes implicadas.

Algunhas das accións realizadas:

 

Conecta cultura

Conecta Cultura é unha iniciativa do Plan Proxecta da Consellería de Educación desenvolta co financiamento da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Nace como un proxecto de desenvolvemento intercultural,  con propostas educativas específicas para alumnos e profesores, dotándoos de ferramentas prácticas e didácticas para fomentar a interculturalidade, favorecer a aceptación da diversidade social  mediante unha serie de actividades educativas e de sensibilización social  para facer as nosas escolas máis interculturais e inclusivas.

 

Escola de Segunda Oportunidade BROs

O proxecto pretende realizar un labor preventivo para evitar o abandono escolar prematuro por parte dos colectivos en risco, realizar un proceso de formación e capacitación que permita adquirir as Competencias Clave e os Certificados de profesionalidade (nivel 1) e facilitar o retorno ao sistema educativo ou a progresión cara a certificados de profesionalidade nivel 2, así como a inserción progresiva no mercado de traballo mediante a realización de prácticas en empresas, a orientación laboral, a presentación de candidaturas a postos de traballo existentes e o acompañamento no emprego en procura da responsabilidade e a autonomía destes mozos e mozas no mercado de traballo. Todo iso sen descoidar as súas relacións sociais, especialmente nos seus grupos de iguais, as súas posibles relacións de parella e as relacións coa súa familia (ou quen a substitúan).

 

Mediación entre Iguais:

 

Outras propostas de educación

Inclusión (Bun Venit Itinerarios)

Bun Venit (Ben Vidos! Welcome!) é a denominación xenérica dos proxectos de inclusión social da Asociación Diversidades, pensados inicialmente para a poboación romanesa residente en Galicia, especialmente para a de cultura xitana. Os romaneses xa son a segunda nacionalidade de procedencia dos estranxeiros residentes en Galicia, despois dos portugueses. As diferenzas económicas e sociais entre a súa situación de orixe e a nosa sociedade son a causa dun éxodo que non se freou coa crise e que require dunha atención especial ao cumprimento das normas básicas da cidadanía: garantía dos dereitos, cumprimento dos deberes e respecto á diversidade cultural.

Na actualidade, Ben Vidos! é a consigna para acoller ás persoas refuxiadas que acceden á nosa sociedade, e segue sendo a forma básica de aproximarnos ás persoas que chegan á nosa terra en procura dun futuro mellor.

Qué é o proxecto Malala?

Trátase dun servizo de asesoramento xurídico especializado tanto en materia de extranxeiría, coma en negocios e actos xurídicos que nos acompañan ao longo da vida.

Podes asesorarte de maneira gratuíta en materias como:

 • Trámites coa Administración Pública (obtención da Tarxeta Sanitaria, solicitude de axudas económicas, etc)
 • Asesoramento en casos de violencia de xénero.
 • Solicitudes de Protección Internacional: refuxio, asilo e recoñecemento da condición de apátrida
 • Reagrupación familiar.
 • Retorno voluntario asistido ao país de orixe.
 • Emigrantes españois retornados.
 • Solicitude ou renovación da autorización de residencia e traballo (por arraigo, por motivos humanitarios, etc)
 • Nacionalidade (obtención, trámites)
 • Tratamento de infraccións e sancións en diferentes ámbitos.
 • Acceso ao mercado laboral (trámites para traballar por conta propia, traballo por conta allea).
 • Dúbidas en materia inmobiliaria: contratos de arrendamento.
 • Homologación e convalidación de títulos e documentos oficiais.

Además de asesoramento, ofrecemos un servizo de conciliación e acompañamento. O noso obxectivo é axudarte a resolver os trámites aos que teñas que facer frente para desfrutar dunha residencia legal e segura en España.

As mulleres toman a palabra

Igualdade

Todos os nosos proxectos teñen como liña transversal a igualdade de xénero, cun obxectivo principal baseado no empoderamento persoal das mulleres sobre todo inmigrantes que se atopan en risco de exclusión social, pois a súa realidade está chea de desvantaxes e/ou discriminación, por ser muller, por carecer de recursos e por motivos de nacionalidade, etnia, cultura…

Principais accións en materia de igualdade

Donas da Cidade

Este proxecto levase a cabo co obxectivo de ofrecer as mulleres estranxeiras que precisan de un apoio e unha orientación en temas administrativos, sanitarios, legais (entre outros) ademais de  dotalas de ferramentas para que adquiran habilidades para manexarse con maior facilidade no seu día a día.

+ Info

O Fondo Social Europeo inviste no teu futuro

Obradoiro Donas da Cidade

 Nace da necesidade de ofrecer ás mulleres estranxeiras, ás vítimas de violencia, mulleres vulnerables e por tanto en risco de exclusión social, a oportunidade de sentirse parte dun grupo de iguais no que poidan mellorar as súas habilidades persoais, familiares e sociais, ofrecéndolles unha serie de ferramentas para que poidan desenvolverse con maior facilidade na súa vida cotiá, abarcando tanto o ámbito familiar como educativo e laboral. Fomentando a comunicación en lingua española no grupo, incitándoas a coñecer e practicar o noso idioma de forma que isto sexa unha barreira menos no seu día a día e que conten así, cunha maior destreza á hora de realizar trámites e solucionar posibles problemas.

+info

Obradoiro Am Drepturi

Este obradoiro foi creado dentro do proxecto Am Drepturi co obxectivo de poder ofrecerlles as mulleres destinatarias das accións un apoio especializado en orientación laboral e mellora da empregabilidade.

+info

Perspectiva de xénero

Todos os proxectos da Asociación Diversidades abordan a perspectiva de xénero como requisito para a inclusión social e para a equidade. Forman parte da nosa  misión como entidade social.

Entendemos que a transformación social máis importante do noso tempo é o cambio nos roles que as mulleres adquiren na sociedade.

SOMOS unha Entidade sen Ánimo de Lucro que traballa desde el 2013 na atención social, psicolóxica e educativa de persoas y colectivos en situacións de vulnerabilidade.
Levamos a cabo a INTERVENCIÓN SOCIAL desde unha visión global, integradora da persoa, respectando os procesos de cada persoa pero sen esquecer as súas potencialidades e aquelo que a fai ÚNICA.
As necesidades sociais, a vulnerabilidade dos dereitos, a educación, interculturalidade e as oportunidades educativas e laborais son noso punto de partida e a nosa meta.

Somos un equipo interdisciplinar con máis de vinte anos de experiencia no ámbito da intervención social, traballamos con responsabilidade e compromiso social ante as desigualdades, baseándonos na certeza da capacidade de cambio e crecemento das persoas e as sociedades.

HUMANISMO: A persoa é o eixo central da nosa actividade. Cremos na consideración do outro como suxeito activo e protagonista do seu proceso vital. Entendemos a persoa de forma integral e traballamos para fomentar a responsabilidade individual, a toma de decisións propias e o desenvolvemento de todo o seu potencial.

INNOVAMOS: O noso labor é unha constante aprendizaxe, un perenne interrogación dos métodos e formas, iso lévanos a non conformarnos co que funciona e seguir mellorándoo, detectar e xerar novos modelos e proxectos que dean resposta ás necesidades da contorna social no que vivimos, formar a outros profesionais e formarnos constantemente.

PAIXÓN: Cremos no que facemos;  a calidez, proximidade e a incondicionalidade é un recurso indispensable transversal a nosa actuación, garantindo sempre a dignidade da persoa.

Entendemos que a inclusión plena de todas as persoas pasa por comprender as súas diferenzas individuais e aprehender a súa riqueza vital, cultural e histórica.

Contacta connosco

 

Rúa García Barbón 36, 3º.Oficina 1.
886 117 990 / 604028247
36201 Vigo


Correo

Xeral:

info@diversidades.org

Mediación:

mediacion@diversidades.org